مرکز آموزش دانشجو

درباره ما

مرکز آموزش دانشجو

تصویربرداری 85%
عکاسی 70%
فنون مصاحبه 60%
مصاحبه 50%
دوره های ما